Publikační aktivita UK
Václav Hampl, rektor Univerzity Karlovy v Praze
Průběžný stav publikační aktivity UK podle mezinárodní databáze WoS (k 27. 3. 2014):
WoS eviduje především výstupy exaktních věd, výsledky společenskovědních oborů odráží na UK jen asi z 5-10 %.
Na této stránce jsou jen údaje z klasických databází Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index a Arts & Humanities Citation Index. Nejsou zde zohledněny nově (od roku 2008) zařazené databáze Conference Proceedings Citation Index-Science  a Conference Proceedings Citation Index-Social Science & Humanities ani chemické databáze Index Chemicus a Current Chemical Reactions (v současné době cca 7 % produkce UK).
Celkový počet publikací vydaných v daném kalendářním roce (dosud v roce 2014: 1045)

Pozn.: Na přelomu července a srpna 2011 poklesl v důsledku změny metodiky WoS skokově počet evidovaných publikací

Počty publikací v jednotlivých týdnech probíhajícího roku. Oranžově je loňský rok.

Podíl UK na celkové publikační "produkci" ČR (červeně) a srovnání UK s evropskou "jedničkou" - univerzitou v Oxfordu (modře)


Srovnání počtu publikací ve WoS s dvěma dalšími hlavními výzkumnými entitami v ČR - ústavy AVČR (souhrnně) a Masarykovou univerzitou (MU). Graf ukazuje počet publikací UK jako % produkce AV (modře), resp. produkci MU jako % publikací UK (zeleně)


Podíl UK na publikacích ČR v nejprestižnějších přírodovědných časopisech Nature (i s "klony", např. Nature Genetics, Nature Medicine,...) a Science (vlevo). Jde o jeden z možných odhadů kvality publikační aktivity.
V roce 2013 zatím žádná publikace z ČR v těchto žurnálech nevyšla.
Vpravo je podíl publikací v Nature a Science na celkové publikační aktivitě UK.


Průměrná citovanost (počet publikací k danému datu od začátku příslušného roku / počet citací těchto prací k danému datu od začátku příslušného roku) a srovnání se souhrnem ústavů AV ČR.
Obrázek tedy ukazuje pouze velmi rannou citovanost - většina vědeckých článků je citována až později, než v roce, v kterém byly publikovány.
Na začátku roku je počet citací pochopitelně velmi nízký, což má za následek nepříliš vypovídající výkyvy v poměru citací na publikace v prvních několika týdnech.


Možná ještě přísnější indikátor kvality publikací - průměrná citovanost očištěná od autociatcí, tj. citace jen jinými autory než autory dané publikace (počet publikací k danému datu od začátku příslušného roku / počet citací těchto prací bez autocitací k danému datu od začátku příslušného roku).


 

This website by Vaclav Hampl is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic License.
Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR.